Scottish news, weather, parliament, language, cities, mountains, rivers, poems, castles, lochs, islands . . . everything Scottish

saltire flag of scotland       

     


 
Scottish :
 
  HAME

Scottish Baby Names

Scottish Bagpipes

Scottish Books

Scottish Cities

Scottish Clans

Scottish Facts

Scottish Football

Scottish Gaelic

Scottish Ghosts

Scottish History

Scottish Humour Scripts

Scottish Images

Scottish Inventors

Scottish Islands

Scottish Jokes

Scottish Kilts

Scottish Lighthouses

Scottish Lion Rampant

Scottish Lochs

Scottish Marathons & Ultras

Scottish Midges

Scottish Money

Scottish Mountains

Scottish Music

Scottish Names

Scottish National Anthem

Scottish News

Scottish Nursery Rhymes

Scottish Parliament

Scottish Poetry

Scottish Postcards

Scottish Quiz

Scottish Recipes

Scottish Rivers

Scottish Songs

Scottish Traffic News

Scottish Weather Forecast

Scottish Whisky Cocktails

Scottish Words

Strange Scottish Laws

Declaration of Arbroath

Gaelic Song Lyrics

Ghost Graveyard Webcam

Haunted Castle Webcam

Haunted Slain Castle Cam

Loch Ness Monster

Things to do in Scotland

Scottish StuffBest Websites

Scottish Links

Glasgow - Glaswegian


Funny Scottish Books by your webmaster - click on an image for more details

Robert Burns Scottish Poetry

midge joke book

haggis joke book


 

 
 
 
 
Scottish . biz . . . everything about Scotland

Gaelic Song Lyrics - words for some top Scottish songs

Gaol Troimh Aimsirean by Capercaillie


Love through the seasons

Geamhradh air chul dhuinn 's funchd an Dubhlachd
Is gealladh earraich ris tighinn 'n ar smuain
Aimsir dochais dh' aois 's dh' oighridh
Agus aimsir solais a leigeil dheth suain
Fluran a' dusgadh blath's a' lughas
Is spionnadh as ur, an gaol bha'n inbhe dhol fuar.

Gradh geal an t-samhraidh cas-ruisgt' a deann-ruidh
Is lathean sona ar leinn iad gun cheann
Dearrsadh greine toirt uainn leirsinn
A' dalladh ar ceile air saoghal mar bh'ann
Seall ud am marach s'fiamh a' ghair air
Tairgse dhuinn gradh nach fas fuar no fann

Oiteag an fhoghair fionnar thar fadhail
Is arbhar fearrain nis buainte ri lar
Dia ri mholadh 'son an toraidh
Is Cruachan de chaonnadh fad' geamhraidh gu 'r blath's
Duilleach a' seargadh measan cuid searbh dhuidh
Is Roimhimm an dearbhadh air daighneachd ar graidh.

'Nuair thig an geamhradh reothadh mar lannsa
Is storimean naimhdeil
Tigh'nn oirnne bho'n
Tuath Dhuinn mar choist e gaol g'e seasmhach
'M faigh sinn an teisteanas maireannach buan
Dorcha g'e laithean dluth dhuinn tha marach
'S Earrach an aigh cur cagair 'n ar cluais.


<-- Previous     |     Next -->

 
 
If you found "Gaol Troimh Aimsirean by Capercaillie" interesting then check out our other :

Gaelic Song Lyrics

 
 
Scottish . biz . . . everything about Scotland
 
 
Other Stuff :
 

 

 
 
   
   
   

NOTES : Some of the pictures used on this site are "

Website Design Copyright 2010 by Scottish.biz

Contact email :